Homepage Postings
Posted by Ali Baloch - 284 Days ago

Sub Visiters ko pyar bhra Salam pesh ha Center Roteen F.S Single akra Roteen or F. Sec Tindola Roteen 

==========================

(( Center Formula ))

============================

6560X5314X=E 1215((2-7-0-5))84

F------((385)) PASS

=========================

3852X5314X=E 4190((1-6-0-5))57

F-------((065)) PASS

==========================

0656X5314X=E 4236((1-6-9-4))70

F------((381)) PASS

=========================

3818X5314X=E 4116((3-8-7-2))51

F-------((027)) PASS

==========================

0272X5314X=E 3019((7-2-5-0))24

F------((720)) PASS

===========================

7207X5314X=E 1466((7-2-3-8))66

F------((162)) Pass

==========================

NOW

===========================

1625X5314X=E 7456((7-2-5-0))42

F-------((???)) PASS YA FAIL ALLAH JANE

============================

BOND----200 CENTER FIGER

77777777----------00000000

222222222--------------55555555

============================

(( F.S Single akra Formula ))

==========================

3818X???X=E 5612((02))49

F-------((02)) PASS

==========================

0272X???X=E 8427((50))18

Sec------((50)) Pass

===========================

7207X???X=E 0434((16))28

F--------((16)) Pass

==========================

Now

============================

1625X???X=E 1243((xx))76

F. S------((??)) Pass ya fail Allah jane

==========================

Bond---200 Single akra with roteen hasil karne k liye Call karen

=========================

(( F.S Tindola Formula ))

=========================

0272X???X=E 5238((500))1

Sec--------((500)) pass

===========================

7207X???X=E 6545((162))3

F-------((162)) pass

==========================

Now

===========================

1625X???X=E 7610((???))1

F.s-------((???)) Pass

===========================

Bond-----200 F.s Tindola Formula with Roteen lene k liye call karen

Mere sub membrian ko F 16 mubarik ho

===========================

Ph-0303-3876156Posted by Ali Baloch - 287 Days ago

Asslam o Alekum Visiters pesh han Open Roteen Close Roteen Frist Sec akra Roteen

==========================

(( Open Formula ))

==========================

3483X2481X=E 746724((6-3-1-8))

F------((65)) PASS

==========================

6560X2481X=E 264887((3-8-4-9))

F------((38)) PASS

===========================

3852X3481X=E 913326((05))

F-------((06)) PASS

==========================

0656X2481X=E 431113((6-1-3-8))

F-------((38)) PASS

==========================

3818X2481X=E 897274((6-1-0-5))

F------((02)) PASS

========================

0272X2481X=E 307317((2-7-9-4))

F------((72)) PASS

=======================

7207X2481X=E 319714((6-1-7-2))

F--------((16)) Pass

===========================

NOW

============================

1625X2481X=E 162540((0--5))

F--------((??)) Pass ya fail Allah jane

==========================

BOND-----200 OPEN

000000-----------555555

===========================

(( CLOSE FORMULA ))

==========================

6560X3429X=E 50599((083))

F-------(((38)) PASS

==========================

3852X3429X=E 17446((468))

F------((06)) PASS

=========================

0656X3429X=E 11381((879))

F------((38)) PASS

==========================

3818X3429X=E 17139((842))

F------((02)) PASS

======================

0272X3429X=E 81135((172))

F------((72)) PASS

=======================

7207X3429X=E 61072((263))

F-------((16)) PASS

=========================

NOW

========================

1625X3429X=E 31048((577))

F------((?? )) PASS YA FAIL KHUDA JANE

=======================

bond----200 CLOSE

5555555--------------7777777

LAGAO OR JEETO

========================

(( Frist Sec akra Roteen ))

===========================

0656X???X=E 6578((31--62))

Sec---------((62)) Pass

==========================

3818X???X=E 0916((02--15))

F--------((02)) PASS

========================

0272X???X=E 4207((50--57))

SEC--------((50)) PASS

=========================

7207X???X=E 6553((91--16))

F-----------((16)) Pass

========================

Now

============================

1625X???X=E 8577((xx--xx))

F. S--------((??)) Pass ya fail Allah jane

===========================

Bond---200 F. S only two akre with Fotmula hasil karne k liye call karen

Ph-0303-3876156Posted by Ali Baloch - 303 Days ago

Sub Visiters ko pyar bhra Salam pesh ha Center Roteen F.S akra Roteen or Sec Tindola Roteen 

==========================

(( Center Formula ))

============================

6560X5314X=E 1215((2-7-0-5))84

F------((385)) PASS

=========================

3852X5314X=E 4190((1-6-0-5))57

F-------((065)) PASS

==========================

0656X5314X=E 4236((1-6-9-4))70

F------((381)) PASS

=========================

3818X5314X=E 4116((3-8-7-2))51

F-------((027)) PASS

==========================

0272X5314X=E 3019((7-2-5-0))24

F------((720)) PASS

==========================

NOW

===========================

7207X5314X=E 1466((7-2-3-8))66

F-------((???)) PASS YA FAIL ALLAH JANE

============================

BOND----40000 CENTER FIGER

77777777----------33333333

222222222--------------8888888888

============================

(( Single F.S akra Formula ))

==========================

0656X???X=E 632((64))379

SEC------ (( 64 )) PASS

===========================

3818X???X=E 890((06))300

SEC------- (( 06 )) PASS

==========================

0272X???X=E 838((72))438

F------- (( 72 )) PASS

==========================

NOW

===========================

7207X???X=E 966((xx))106

F.S-------- (( ?? )) pass in shah Allah

============================

Bond-------40000 Single F. S akra Roteen k sath lene k liye call karen 

=============================

(( Sec Tindola Roteen ))

===========================

0656X???X=E 01((83-58))((8-0))

Tindole---838-830-588-580

Sec-----((588)) pass

===========================

3818X???X=E 81((59--26))((4--8))

Tindole--594-598-264-268

Sec------((594)) pass

==========================

0272X???X=E 48((37--15))((6--4))

Tindole--376-374-156-154

Sec------((154)) pass

===========================

Now

============================

7207X???X=E 62((xx--xx))((1--7))

Tindole---xxx--xxx--xxx--xxx

Sec-----((xxx)) pass insha Allah

=========================

Bond----40000 sec Tindola Roteen lene k liye call karen na koi dawa na challange bus mehnat jo ap k samne ha ager Allah ne chaga To pichli baar ki Tarah us baar bhe hit hoga

===========================

Ph-0303-3876156Posted by Ali Baloch - 306 Days ago

Asslam o Alekum Visiters pesh han Open Roteen Close Roteen Frist akra Roteen or Sec Tindola Roteen 

==========================

(( Open Formula ))

==========================

3483X2481X=E 746724((6-3-1-8))

F------((65)) PASS

==========================

6560X2481X=E 264887((3-8-4-9))

F------((38)) PASS

===========================

3852X3481X=E 913326((05))

F-------((06)) PASS

==========================

0656X2481X=E 431113((6-1-3-8))

F-------((38)) PASS

==========================

3818X2481X=E 897274((6-1-0-5))

F------((02)) PASS

========================

0272X2481X=E 307317((2-7-9-4))

F------((72)) PASS

===========================

NOW

============================

7207X2481X=E 319714((6-1-2-7))

F------((?? )) PASS YA FAIL ALLAH JANE

==========================

BOND-----40000 OPEN

66666-----------22222

777777-----------1111111

===========================

(( CLOSE FORMULA ))

==========================

6560X3429X=E 50599((083))

F-------(((38)) PASS

==========================

3852X3429X=E 17446((468))

F------((06)) PASS

=========================

0656X3429X=E 11381((879))

F------((38)) PASS

==========================

3818X3429X=E 17139((842))

F------((02)) PASS

======================

0272X3429X=E 81135((172))

F------((72)) PASS

=========================

NOW

========================

7207X3429X=E 61072((263))

F------((?? )) PASS YA FAIL KHUDA JANE

=======================

bond----40000 CLOSE

22222------666666------333333

LAGAO OR JEETO

========================

(( Frist akra Roteen ))

==========================

3852X???X=E 7891((06--60))39

F------((06)) PASS

=========================

0656X???X=E 8407((38--83))60

F------((38)) PASS

=========================

3818X???X=E 9399((20--02))90

F------((02)) PASS

==========================

0272X???X=E 3598((27--27))09

F------((72)) PASS

==========================

NOW

===========================

7207X???X=E 4101((xx--xx))98

F------((?? )) Pass in shah Allah

===========================

Bond----40000 frist Do akre with Roteen hasil karen Roteen k liye call me

=========================

(( Sec Tindola Roteen ))

===========================

0656X???X=E 01((83-58))((8-0))

Tindole---838-830-588-580

Sec-----((588)) pass

===========================

3818X???X=E 81((59--26))((4--8))

Tindole--594-598-264-268

Sec------((594)) pass

==========================

0272X???X=E 48((37--15))((6--4))

Tindole--376-374-156-154

Sec------((154)) pass

===========================

Now

============================

7207X???X=E 62((xx--xx))((1--7))

Tindole---xx1xx7xx1xx7

Sec-----((xx7 ya xx1)) pass insha Allah

=========================

Bond----40000 sec Tindola Roteen lene k liye call karen na koi dawa na challange bus mehnat jo ap k samne ha

===========================

Ph-0303-3876156