Homepage Postings
Posted by Sikandar - 583 Days ago

ALL VISTER KO BOHAT BOHAT

FIRST-(36)SECOND-(4554)

MUBARK HOOO

_______________

HAJAN**********SHAH

********************

KI TARAF SE SAB DOSTO KO PIYAR BHARA SALLAM

********************

FIRST KE 2 TANDOLE

FIRST KE 2 AAKRE

********************

ASAL MOB 03076678124

Hajan Shah ki taraf se best close root

=

=

4740 se ab tak unbreak

---------------

4449 X 47 = 4 JAZER

21504(16)

CLOSE  1-6-6-1

FIRST CLOSE PASS 06

---------------

4449 X 56 = 4 JAZER

21740(93)

CLOSE 9-4-3-8

FIRST CLOSE PASS 59

---------------

4449 X 59 = 4 JAZER

21811(95)

CLOSE 9-4-5-0

FIRST CLOSE PASS 99

---------------

4449 X 99 = 4 JAZER

25529(08)

CLOSE 0-5-8-3

FIRST CLOSE PASS 80

---------------

4449 X 80 = 4 JAZER

22231(02)

CLOSE 0-5-2-7

FIRST CLOSE PASS 77

---------------

4449 X 77 = 4 JAZER

22177(98)

CLOSE 9-4-8-3

FIRST CLOSE PASS 74

---------------

4449 X 74 = 4 JAZER

22122(96)

CLOSE 9-4-6-1

FIRST CLOSE PASS 19

---------------

4449 X 19 = 4 JAZR

20320(69)

CLOSE 6-1-9-4

FIRST CLOSE PASS 29

---------------

4449 X 29 = 4 JAZER

20864(89)

CLOSE 8-3-9-4

FIRST CLOSE PASS 48

---------------

4449 X 48 = 4 JAZER

21532(47)

CLOSE 4-9-7-2

FIRST CLOSE PASS 32

---------------

4449 X 32 = 4 JAZER

20993(66)

CLOSE 6-1-6-1

FIRST CLOSE PASS 36

---------------

now now wait wait

---------------

4449 x 36 = 4 jazer

21148(77)

CLOSE 7-2-7-2

FIRST CLOSE WAIT

---------------

1500 MULTAN CLOSE FIGER

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

---------------

SINGLE CLOSE TAYAR HAI RABTA KARE

ASAL MOB HAJAN SHAH

---------------

MOBILE 03076678124

---------------

MOBILE 03076678124

*********************

FIRST------TANDOLA ROOOT

---------------

7480---SE START

---------------

748X????=END??(19)(69)?(0)

(190--690--910--960)

FIRST--190--PASS

---------------

190X????=END??(29)(54)?(6)

(296--546--926--456)

FIRST--296--PASS

---------------

296X????=END??(13)(48}?(7)

(137--487--317--847)

FIRST--487--PASS

---------------

487X????=END??(32)(10)?(6)

(326--106--236--016)

FIRST--326--PASS

---------------

326X????=END??(24)(36)?(3)

(243--363--423--633)

FIRST--363--PASS

---------------

363X????=END??(**)(**)?(*)

(***--***--***--***)

FIRST--***--PASS

---------------

ORGINAL ROUNTIAN 100% HAi Ye WALI

********************

KHUSH KHABRI MEMBER SH1P JARI HAI

ABHI CONTACT KARE

--

VIP FIRST 1 AAKRA AUR 1 TANDOLA  

--

WITHHHHHHH ROOOOOOOOOT

--

CALL ME

.

MOBILE NO 03076678124

.

MOBILE NO 03076678124

*********************

7500 TALUK DE RAH HAI 1500

---------------

1 BAR CLOSE AUR 1 BAR OPEN

---------------

7500*************1500

---------------

BOND 7500 (76)32

7.==.2.==.6.==.1

BOND 1500 CLOSE PASS 5625

---------------

BOND 7500 (72)59

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN PASS 7437

---------------

BOND 7500 (70)36

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 0700

---------------

BOND 7500 (79)36

7.==.2.==.9.==.4

BOND 1500 OPEN PASS 9300

---------------

BOND 7500 (70)14

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 4236

---------------

BOND 7500 (77)57

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN WAIT

.

UPSEEEEEEEEEEEEEEEEET

.

BOND 1500 CLOSE WAIT

---------------

2 TANDOLE FIRST AUR 2 TANDOLE SECOND

ABHI RABTA KARE HAJAN SHAH

----

HAJAN SHAH KI PAHCHAN ASAL MOB

----

MOBILE 03076678124

.

MOBILE 03076678124Posted by Sikandar - 584 Days ago

ALL VISTER KO BOHAT BOHAT

FIRST-(36)SECOND-(4554)

MUBARK HOOO

_______________

HAJAN**********SHAH

********************

KI TARAF SE SAB DOSTO KO PIYAR BHARA SALLAM

********************

FIRST KE 2 TANDOLE

FIRST KE 2 AAKRE

********************

ASAL MOB 03076678124

Hajan Shah ki taraf se best close root

=

=

4740 se ab tak unbreak

---------------

4449 X 47 = 4 JAZER

21504(16)

CLOSE  1-6-6-1

FIRST CLOSE PASS 06

---------------

4449 X 56 = 4 JAZER

21740(93)

CLOSE 9-4-3-8

FIRST CLOSE PASS 59

---------------

4449 X 59 = 4 JAZER

21811(95)

CLOSE 9-4-5-0

FIRST CLOSE PASS 99

---------------

4449 X 99 = 4 JAZER

25529(08)

CLOSE 0-5-8-3

FIRST CLOSE PASS 80

---------------

4449 X 80 = 4 JAZER

22231(02)

CLOSE 0-5-2-7

FIRST CLOSE PASS 77

---------------

4449 X 77 = 4 JAZER

22177(98)

CLOSE 9-4-8-3

FIRST CLOSE PASS 74

---------------

4449 X 74 = 4 JAZER

22122(96)

CLOSE 9-4-6-1

FIRST CLOSE PASS 19

---------------

4449 X 19 = 4 JAZR

20320(69)

CLOSE 6-1-9-4

FIRST CLOSE PASS 29

---------------

4449 X 29 = 4 JAZER

20864(89)

CLOSE 8-3-9-4

FIRST CLOSE PASS 48

---------------

4449 X 48 = 4 JAZER

21532(47)

CLOSE 4-9-7-2

FIRST CLOSE PASS 32

---------------

4449 X 32 = 4 JAZER

20993(66)

CLOSE 6-1-6-1

FIRST CLOSE PASS 36

---------------

now now wait wait

---------------

4449 x 36 = 4 jazer

21148(77)

CLOSE 7-2-7-2

FIRST CLOSE WAIT

---------------

1500 MULTAN CLOSE FIGER

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

---------------

SINGLE CLOSE TAYAR HAI RABTA KARE

ASAL MOB HAJAN SHAH

---------------

MOBILE 03076678124

---------------

MOBILE 03076678124

*********************

FIRST------TANDOLA ROOOT

---------------

7480---SE START

---------------

748X????=END??(19)(69)?(0)

(190--690--910--960)

FIRST--190--PASS

---------------

190X????=END??(29)(54)?(6)

(296--546--926--456)

FIRST--296--PASS

---------------

296X????=END??(13)(48}?(7)

(137--487--317--847)

FIRST--487--PASS

---------------

487X????=END??(32)(10)?(6)

(326--106--236--016)

FIRST--326--PASS

---------------

326X????=END??(24)(36)?(3)

(243--363--423--633)

FIRST--363--PASS

---------------

363X????=END??(**)(**)?(*)

(***--***--***--***)

FIRST--***--PASS

---------------

ORGINAL ROUNTIAN 100% HAi Ye WALI

********************

KHUSH KHABRI MEMBER SH1P JARI HAI

ABHI CONTACT KARE

--

VIP FIRST 1 AAKRA AUR 1 TANDOLA  

--

WITHHHHHHH ROOOOOOOOOT

--

CALL ME

.

MOBILE NO 03076678124

.

MOBILE NO 03076678124

*********************

7500 TALUK DE RAH HAI 1500

---------------

1 BAR CLOSE AUR 1 BAR OPEN

---------------

7500*************1500

---------------

BOND 7500 (76)32

7.==.2.==.6.==.1

BOND 1500 CLOSE PASS 5625

---------------

BOND 7500 (72)59

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN PASS 7437

---------------

BOND 7500 (70)36

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 0700

---------------

BOND 7500 (79)36

7.==.2.==.9.==.4

BOND 1500 OPEN PASS 9300

---------------

BOND 7500 (70)14

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 4236

---------------

BOND 7500 (77)57

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN WAIT

.

UPSEEEEEEEEEEEEEEEEET

.

BOND 1500 CLOSE WAIT

---------------

2 TANDOLE FIRST AUR 2 TANDOLE SECOND

ABHI RABTA KARE HAJAN SHAH

----

HAJAN SHAH KI PAHCHAN ASAL MOB

----

MOBILE 03076678124

.

MOBILE 03076678124Posted by Sikandar - 584 Days ago

ALL VISTER KO BOHAT BOHAT

FIRST-(36)SECOND-(4554)

MUBARK HOOO

_______________

HAJAN**********SHAH

********************

KI TARAF SE SAB DOSTO KO PIYAR BHARA SALLAM

********************

FIRST KE 2 TANDOLE

FIRST KE 2 AAKRE

********************

ASAL MOB 03076678124

Hajan Shah ki taraf se best close root

=

=

4740 se ab tak unbreak

---------------

4449 X 47 = 4 JAZER

21504(16)

CLOSE  1-6-6-1

FIRST CLOSE PASS 06

---------------

4449 X 56 = 4 JAZER

21740(93)

CLOSE 9-4-3-8

FIRST CLOSE PASS 59

---------------

4449 X 59 = 4 JAZER

21811(95)

CLOSE 9-4-5-0

FIRST CLOSE PASS 99

---------------

4449 X 99 = 4 JAZER

25529(08)

CLOSE 0-5-8-3

FIRST CLOSE PASS 80

---------------

4449 X 80 = 4 JAZER

22231(02)

CLOSE 0-5-2-7

FIRST CLOSE PASS 77

---------------

4449 X 77 = 4 JAZER

22177(98)

CLOSE 9-4-8-3

FIRST CLOSE PASS 74

---------------

4449 X 74 = 4 JAZER

22122(96)

CLOSE 9-4-6-1

FIRST CLOSE PASS 19

---------------

4449 X 19 = 4 JAZR

20320(69)

CLOSE 6-1-9-4

FIRST CLOSE PASS 29

---------------

4449 X 29 = 4 JAZER

20864(89)

CLOSE 8-3-9-4

FIRST CLOSE PASS 48

---------------

4449 X 48 = 4 JAZER

21532(47)

CLOSE 4-9-7-2

FIRST CLOSE PASS 32

---------------

4449 X 32 = 4 JAZER

20993(66)

CLOSE 6-1-6-1

FIRST CLOSE PASS 36

---------------

now now wait wait

---------------

4449 x 36 = 4 jazer

21148(77)

CLOSE 7-2-7-2

FIRST CLOSE WAIT

---------------

1500 MULTAN CLOSE FIGER

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

---------------

SINGLE CLOSE TAYAR HAI RABTA KARE

ASAL MOB HAJAN SHAH

---------------

MOBILE 03076678124

---------------

MOBILE 03076678124

*********************

FIRST------TANDOLA ROOOT

---------------

7480---SE START

---------------

748X????=END??(19)(69)?(0)

(190--690--910--960)

FIRST--190--PASS

---------------

190X????=END??(29)(54)?(6)

(296--546--926--456)

FIRST--296--PASS

---------------

296X????=END??(13)(48}?(7)

(137--487--317--847)

FIRST--487--PASS

---------------

487X????=END??(32)(10)?(6)

(326--106--236--016)

FIRST--326--PASS

---------------

326X????=END??(24)(36)?(3)

(243--363--423--633)

FIRST--363--PASS

---------------

363X????=END??(**)(**)?(*)

(***--***--***--***)

FIRST--***--PASS

---------------

ORGINAL ROUNTIAN 100% HAi Ye WALI

********************

KHUSH KHABRI MEMBER SH1P JARI HAI

ABHI CONTACT KARE

--

VIP FIRST 1 AAKRA AUR 1 TANDOLA  

--

WITHHHHHHH ROOOOOOOOOT

--

CALL ME

.

MOBILE NO 03076678124

.

MOBILE NO 03076678124

*********************

7500 TALUK DE RAH HAI 1500

---------------

1 BAR CLOSE AUR 1 BAR OPEN

---------------

7500*************1500

---------------

BOND 7500 (76)32

7.==.2.==.6.==.1

BOND 1500 CLOSE PASS 5625

---------------

BOND 7500 (72)59

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN PASS 7437

---------------

BOND 7500 (70)36

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 0700

---------------

BOND 7500 (79)36

7.==.2.==.9.==.4

BOND 1500 OPEN PASS 9300

---------------

BOND 7500 (70)14

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 4236

---------------

BOND 7500 (77)57

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN WAIT

.

UPSEEEEEEEEEEEEEEEEET

.

BOND 1500 CLOSE WAIT

---------------

2 TANDOLE FIRST AUR 2 TANDOLE SECOND

ABHI RABTA KARE HAJAN SHAH

----

HAJAN SHAH KI PAHCHAN ASAL MOB

----

MOBILE 03076678124

.

MOBILE 03076678124Posted by Sikandar - 584 Days ago

ALL VISTER KO BOHAT BOHAT

FIRST-(36)SECOND-(4554)

MUBARK HOOO

_______________

HAJAN**********SHAH

********************

KI TARAF SE SAB DOSTO KO PIYAR BHARA SALLAM

********************

FIRST KE 2 TANDOLE

FIRST KE 2 AAKRE

********************

ASAL MOB 03076678124

Hajan Shah ki taraf se best close root

=

=

4740 se ab tak unbreak

---------------

4449 X 47 = 4 JAZER

21504(16)

CLOSE  1-6-6-1

FIRST CLOSE PASS 06

---------------

4449 X 56 = 4 JAZER

21740(93)

CLOSE 9-4-3-8

FIRST CLOSE PASS 59

---------------

4449 X 59 = 4 JAZER

21811(95)

CLOSE 9-4-5-0

FIRST CLOSE PASS 99

---------------

4449 X 99 = 4 JAZER

25529(08)

CLOSE 0-5-8-3

FIRST CLOSE PASS 80

---------------

4449 X 80 = 4 JAZER

22231(02)

CLOSE 0-5-2-7

FIRST CLOSE PASS 77

---------------

4449 X 77 = 4 JAZER

22177(98)

CLOSE 9-4-8-3

FIRST CLOSE PASS 74

---------------

4449 X 74 = 4 JAZER

22122(96)

CLOSE 9-4-6-1

FIRST CLOSE PASS 19

---------------

4449 X 19 = 4 JAZR

20320(69)

CLOSE 6-1-9-4

FIRST CLOSE PASS 29

---------------

4449 X 29 = 4 JAZER

20864(89)

CLOSE 8-3-9-4

FIRST CLOSE PASS 48

---------------

4449 X 48 = 4 JAZER

21532(47)

CLOSE 4-9-7-2

FIRST CLOSE PASS 32

---------------

4449 X 32 = 4 JAZER

20993(66)

CLOSE 6-1-6-1

FIRST CLOSE PASS 36

---------------

now now wait wait

---------------

4449 x 36 = 4 jazer

21148(77)

CLOSE 7-2-7-2

FIRST CLOSE WAIT

---------------

1500 MULTAN CLOSE FIGER

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

---------------

SINGLE CLOSE TAYAR HAI RABTA KARE

ASAL MOB HAJAN SHAH

---------------

MOBILE 03076678124

---------------

MOBILE 03076678124

*********************

FIRST------TANDOLA ROOOT

---------------

7480---SE START

---------------

748X????=END??(19)(69)?(0)

(190--690--910--960)

FIRST--190--PASS

---------------

190X????=END??(29)(54)?(6)

(296--546--926--456)

FIRST--296--PASS

---------------

296X????=END??(13)(48}?(7)

(137--487--317--847)

FIRST--487--PASS

---------------

487X????=END??(32)(10)?(6)

(326--106--236--016)

FIRST--326--PASS

---------------

326X????=END??(24)(36)?(3)

(243--363--423--633)

FIRST--363--PASS

---------------

363X????=END??(**)(**)?(*)

(***--***--***--***)

FIRST--***--PASS

---------------

ORGINAL ROUNTIAN 100% HAi Ye WALI

********************

KHUSH KHABRI MEMBER SH1P JARI HAI

ABHI CONTACT KARE

--

VIP FIRST 1 AAKRA AUR 1 TANDOLA  

--

WITHHHHHHH ROOOOOOOOOT

--

CALL ME

.

MOBILE NO 03076678124

.

MOBILE NO 03076678124

*********************

7500 TALUK DE RAH HAI 1500

---------------

1 BAR CLOSE AUR 1 BAR OPEN

---------------

7500*************1500

---------------

BOND 7500 (76)32

7.==.2.==.6.==.1

BOND 1500 CLOSE PASS 5625

---------------

BOND 7500 (72)59

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN PASS 7437

---------------

BOND 7500 (70)36

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 0700

---------------

BOND 7500 (79)36

7.==.2.==.9.==.4

BOND 1500 OPEN PASS 9300

---------------

BOND 7500 (70)14

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 4236

---------------

BOND 7500 (77)57

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN WAIT

.

UPSEEEEEEEEEEEEEEEEET

.

BOND 1500 CLOSE WAIT

---------------

2 TANDOLE FIRST AUR 2 TANDOLE SECOND

ABHI RABTA KARE HAJAN SHAH

----

HAJAN SHAH KI PAHCHAN ASAL MOB

----

MOBILE 03076678124

.

MOBILE 03076678124Posted by Sikandar - 584 Days ago

ALL VISTER KO BOHAT BOHAT

FIRST-(36)SECOND-(4554)

MUBARK HOOO

_______________

HAJAN**********SHAH

********************

KI TARAF SE SAB DOSTO KO PIYAR BHARA SALLAM

********************

FIRST KE 2 TANDOLE

FIRST KE 2 AAKRE

********************

ASAL MOB 03076678124

Hajan Shah ki taraf se best close root

=

=

4740 se ab tak unbreak

---------------

4449 X 47 = 4 JAZER

21504(16)

CLOSE  1-6-6-1

FIRST CLOSE PASS 06

---------------

4449 X 56 = 4 JAZER

21740(93)

CLOSE 9-4-3-8

FIRST CLOSE PASS 59

---------------

4449 X 59 = 4 JAZER

21811(95)

CLOSE 9-4-5-0

FIRST CLOSE PASS 99

---------------

4449 X 99 = 4 JAZER

25529(08)

CLOSE 0-5-8-3

FIRST CLOSE PASS 80

---------------

4449 X 80 = 4 JAZER

22231(02)

CLOSE 0-5-2-7

FIRST CLOSE PASS 77

---------------

4449 X 77 = 4 JAZER

22177(98)

CLOSE 9-4-8-3

FIRST CLOSE PASS 74

---------------

4449 X 74 = 4 JAZER

22122(96)

CLOSE 9-4-6-1

FIRST CLOSE PASS 19

---------------

4449 X 19 = 4 JAZR

20320(69)

CLOSE 6-1-9-4

FIRST CLOSE PASS 29

---------------

4449 X 29 = 4 JAZER

20864(89)

CLOSE 8-3-9-4

FIRST CLOSE PASS 48

---------------

4449 X 48 = 4 JAZER

21532(47)

CLOSE 4-9-7-2

FIRST CLOSE PASS 32

---------------

4449 X 32 = 4 JAZER

20993(66)

CLOSE 6-1-6-1

FIRST CLOSE PASS 36

---------------

now now wait wait

---------------

4449 x 36 = 4 jazer

21148(77)

CLOSE 7-2-7-2

FIRST CLOSE WAIT

---------------

1500 MULTAN CLOSE FIGER

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

777777777777777777

222222222222222222

---------------

---------------

SINGLE CLOSE TAYAR HAI RABTA KARE

ASAL MOB HAJAN SHAH

---------------

MOBILE 03076678124

---------------

MOBILE 03076678124

*********************

FIRST------TANDOLA ROOOT

---------------

7480---SE START

---------------

748X????=END??(19)(69)?(0)

(190--690--910--960)

FIRST--190--PASS

---------------

190X????=END??(29)(54)?(6)

(296--546--926--456)

FIRST--296--PASS

---------------

296X????=END??(13)(48}?(7)

(137--487--317--847)

FIRST--487--PASS

---------------

487X????=END??(32)(10)?(6)

(326--106--236--016)

FIRST--326--PASS

---------------

326X????=END??(24)(36)?(3)

(243--363--423--633)

FIRST--363--PASS

---------------

363X????=END??(**)(**)?(*)

(***--***--***--***)

FIRST--***--PASS

---------------

ORGINAL ROUNTIAN 100% HAi Ye WALI

********************

KHUSH KHABRI MEMBER SH1P JARI HAI

ABHI CONTACT KARE

--

VIP FIRST 1 AAKRA AUR 1 TANDOLA  

--

WITHHHHHHH ROOOOOOOOOT

--

CALL ME

.

MOBILE NO 03076678124

.

MOBILE NO 03076678124

*********************

7500 TALUK DE RAH HAI 1500

---------------

1 BAR CLOSE AUR 1 BAR OPEN

---------------

7500*************1500

---------------

BOND 7500 (76)32

7.==.2.==.6.==.1

BOND 1500 CLOSE PASS 5625

---------------

BOND 7500 (72)59

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN PASS 7437

---------------

BOND 7500 (70)36

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 0700

---------------

BOND 7500 (79)36

7.==.2.==.9.==.4

BOND 1500 OPEN PASS 9300

---------------

BOND 7500 (70)14

7.==.2.==.0.==.5

BOND 1500 CLOSE PASS 4236

---------------

BOND 7500 (77)57

7.==.2.==.7.==.2

BOND 1500 OPEN WAIT

.

UPSEEEEEEEEEEEEEEEEET

.

BOND 1500 CLOSE WAIT

---------------

2 TANDOLE FIRST AUR 2 TANDOLE SECOND

ABHI RABTA KARE HAJAN SHAH

----

HAJAN SHAH KI PAHCHAN ASAL MOB

----

MOBILE 03076678124

.

MOBILE 03076678124