Homepage Postings
Posted by Tez Baba - 518 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

 

 

 

Vip game ke lia rabta

10 Finger Calculatar se dekho

 

 

 

 

5606X744X=END-1065=OPAN PASS-5926

5926X744X=END-8719=OPAN PASS-9973

9973X744X=END-9408=OPAN PASS-8057

8057X744X=END-2727=OPAN PASS-7757

7757X744X=END-4177=OPAN PASS-7480

7480X744X=END-6061=OPAN PASS-1900

1905X744X=END-5982=OPAN PASS-2969

2969X744X=END-8252=OPEN PASS-.wait

 

 

 

 

New Opan Vip Prizebond 15000/-

2222

2222

2222

Pechlay draw par 2 sub ko mubarak ho

awr 29 ka akra bhi

15000/- bond par vip akra tendola

ke lia member ship jari hai


 

Sarif TEZ ke sath

Only


 

TEZ BABA

 0303-2581737

 


 

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Tendola rotune code mein ic lia de raha hon ke nakal na ho

Ic rotune ki qimat hai Rs 25000

INSHAH ALLAH

Ic draw par bhi sedhi lagay gi

Ful Garanti TEZ BABA ki

 

 

5926 Taqseem XXXX =Ans- 7499= F-997

9973 Taqseem XXXX =Ans- 8015= F-805

8057 Taqseem XXXX =Ans- 1053= S-015

7757 Taqseem XXXX =Ans- 6196= S-916

7480 Taqseem XXXX =Ans- 5225= S-255

1900 Taqseem XXXX =Ans- 8955= S-958

2969 Taqseem  XXXX =Ans- XXXX= S-wait

 

INSHAH ALLAH

Kamyabi Hai aub bhi

Ya routein sarif members ko di jaye gi

Ya hai TEZ sub se TEZ

Samjh ke bataya jaye ga Dikh ke khela jaye ga

Kun K e ya hai TEZ sub se TEZ

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

TEZ BABA

0303-2581737Posted by Tez Baba - 519 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

 

 

 

Vip game ke lia rabta

10 Finger Calculatar se dekho

 

 

 

 

5606X744X=END-1065=OPAN PASS-5926

5926X744X=END-8719=OPAN PASS-9973

9973X744X=END-9408=OPAN PASS-8057

8057X744X=END-2727=OPAN PASS-7757

7757X744X=END-4177=OPAN PASS-7480

7480X744X=END-6061=OPAN PASS-1900

1905X744X=END-5982=OPAN PASS-2969

2969X744X=END-8252=OPEN PASS-.wait

 

 

 

 

New Opan Vip Prizebond 15000/-

2222

2222

2222

Pechlay draw par 2 sub ko mubarak ho

awr 29 ka akra bhi

15000/- bond par vip akra tendola

ke lia member ship jari hai


 

Sarif TEZ ke sath

Only


 

TEZ BABA

 0303-2581737

 


 

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Tendola rotune code mein ic lia de raha hon ke nakal na ho

Ic rotune ki qimat hai Rs 25000

INSHAH ALLAH

Ic draw par bhi sedhi lagay gi

Ful Garanti TEZ BABA ki

 

 

5926 Taqseem XXXX =Ans- 7499= F-997

9973 Taqseem XXXX =Ans- 8015= F-805

8057 Taqseem XXXX =Ans- 1053= S-015

7757 Taqseem XXXX =Ans- 6196= S-916

7480 Taqseem XXXX =Ans- 5225= S-255

1900 Taqseem XXXX =Ans- 8955= S-958

2969 Taqseem  XXXX =Ans- XXXX= S-wait

 

INSHAH ALLAH

Kamyabi Hai aub bhi

Ya routein sarif members ko di jaye gi

Ya hai TEZ sub se TEZ

Samjh ke bataya jaye ga Dikh ke khela jaye ga

Kun K e ya hai TEZ sub se TEZ

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

TEZ BABA

0303-2581737Posted by Tez Baba - 519 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Vip opan routine vist karein

Awr vip gess ke lia rabta karein karein


 

 

 

3267X496=16-20432-OPAN PASS-4740

4740X496=23-51040-OPAN PASS-0606

5606X496=27-80576-OPAN PASS-5926

5926X496=29-39296-OPAN PASS-9973

9973X496=49-46608-OPAN PASS-8057

8057X496=39-96272-OPAN PASS-7757

7757X496=38-47472-OPAN PASS-7480

7480X496=37-10080-OPAN PASS-1900

1900X496= 9 -42400-OPAN PASS-2969

2969X496=14-72624-OPAN PASS- wait


 

 

 

vIP opan to Prize Bond 15000


7XX2

6XX4

 

Sarif TEZ ke sath

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

 

 

TEZ BABA

0303-2581737

 

 

 

 

 

 

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Tendola rotune code mein ic lia de raha hon ke nakal na ho

Ic rotune ki qimat hai Rs 25000

INSHAH ALLAH

Ic draw par bhi sedhi lagay gi

Ful Garanti TEZ BABA ki

 

 

5926 Taqseem XXXX =Ans- 7499= F-997

9973 Taqseem XXXX =Ans- 8015= F-805

8057 Taqseem XXXX =Ans- 1053= S-015

7757 Taqseem XXXX =Ans- 6196= S-916

7480 Taqseem XXXX =Ans- 5225= S-255

1900 Taqseem XXXX =Ans- 8955= S-958

2969 Taqseem  XXXX =Ans- XXXX= S-wait

 

INSHAH ALLAH

Kamyabi Hai aub bhi

Ya routein sarif members ko di jaye gi

Ya hai TEZ sub se TEZ

Samjh ke bataya jaye ga Dikh ke khela jaye ga

Kun K e ya hai TEZ sub se TEZ

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

TEZ BABA

0303-2581737Posted by Tez Baba - 520 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Vip opan routine vist karein

Awr vip gess ke lia rabta karein karein


 

 

 

3267X496=16-20432-OPAN PASS-4740

4740X496=23-51040-OPAN PASS-0606

5606X496=27-80576-OPAN PASS-5926

5926X496=29-39296-OPAN PASS-9973

9973X496=49-46608-OPAN PASS-8057

8057X496=39-96272-OPAN PASS-7757

7757X496=38-47472-OPAN PASS-7480

7480X496=37-10080-OPAN PASS-1900

1900X496= 9 -42400-OPAN PASS-2969

2969X496=14-72624-OPAN PASS- wait


 

 

 

vIP opan to Prize Bond 15000


7XX2

6XX4

 

Sarif TEZ ke sath

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

 

 

TEZ BABA

0303-2581737

 

 

 

 

 

 

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Tendola rotune code mein ic lia de raha hon ke nakal na ho

Ic rotune ki qimat hai Rs 25000

INSHAH ALLAH

Ic draw par bhi sedhi lagay gi

Ful Garanti TEZ BABA ki

 

 

5926 Taqseem XXXX =Ans- 7499= F-997

9973 Taqseem XXXX =Ans- 8015= F-805

8057 Taqseem XXXX =Ans- 1053= S-015

7757 Taqseem XXXX =Ans- 6196= S-916

7480 Taqseem XXXX =Ans- 5225= S-255

1900 Taqseem XXXX =Ans- 8955= S-958

2969 Taqseem  XXXX =Ans- XXXX= S-wait

 

INSHAH ALLAH

Kamyabi Hai aub bhi

Ya routein sarif members ko di jaye gi

Ya hai TEZ sub se TEZ

Samjh ke bataya jaye ga Dikh ke khela jaye ga

Kun K e ya hai TEZ sub se TEZ

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

TEZ BABA

0303-2581737Posted by Tez Baba - 520 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

 

 

 

Vip game ke lia rabta

10 Finger Calculatar se dekho

 

 

 

 

5606X744X=END-1065=OPAN PASS-5926

5926X744X=END-8719=OPAN PASS-9973

9973X744X=END-9408=OPAN PASS-8057

8057X744X=END-2727=OPAN PASS-7757

7757X744X=END-4177=OPAN PASS-7480

7480X744X=END-6061=OPAN PASS-1900

1905X744X=END-5982=OPAN PASS-2969

2969X744X=END-8252=OPEN PASS-.wait

 

 

 

 

New Opan Vip Prizebond 15000/-

2222

2222

2222

Pechlay draw par 2 sub ko mubarak ho

awr 29 ka akra bhi

15000/- bond par vip akra tendola

ke lia member ship jari hai


 

Sarif TEZ ke sath

Only


 

TEZ BABA

 0303-2581737

 


 

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

 

 

Tendola rotune code mein ic lia de raha hon ke nakal na ho

Ic rotune ki qimat hai Rs 25000

INSHAH ALLAH

Ic draw par bhi sedhi lagay gi

Ful Garanti TEZ BABA ki

 

 

5926 Taqseem XXXX =Ans- 7499= F-997

9973 Taqseem XXXX =Ans- 8015= F-805

8057 Taqseem XXXX =Ans- 1053= S-015

7757 Taqseem XXXX =Ans- 6196= S-916

7480 Taqseem XXXX =Ans- 5225= S-255

1900 Taqseem XXXX =Ans- 8955= S-958

2969 Taqseem  XXXX =Ans- XXXX= S-wait

 

INSHAH ALLAH

Kamyabi Hai aub bhi

Ya routein sarif members ko di jaye gi

Ya hai TEZ sub se TEZ

Samjh ke bataya jaye ga Dikh ke khela jaye ga

Kun K e ya hai TEZ sub se TEZ

 

TEZ nazer TEZ soch

TEZ andaz

Only

TEZ BABA

0303-2581737