Homepage Postings
Posted by Tez Baba - 341 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

Vip game ke lia rabta

10 Finger Calculatar se dekho

 

5606X744X=END-1065=OPAN PASS-5926

5926X744X=END-8719=OPAN PASS-9973

9973X744X=END-9408=OPAN PASS-8057

8057X744X=END-2727=OPAN PASS-7757

7757X744X=END-4177=OPAN PASS-7480 

7480X744X=END-6061=OPAN PASS-  Wait

 

New Opan Vip Prizebond 40000/-

111

111


Pechlay draw par 7 sub ko mubarak ho

awr 74 ka akra bhi

40000 bond par vip akra tendola

ke lia member ship jari hai

 

 Sarif TEZ ke sath

Only

TEZ BABA

 0303-2581737Posted by Tez Baba - 342 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dosto

Vip game ke lia rabta

10 Finger Calculatar se dekho

 

5606X744X=END-1065=OPAN PASS-5926

5926X744X=END-8719=OPAN PASS-9973

9973X744X=END-9408=OPAN PASS-8057

8057X744X=END-2727=OPAN PASS-7757

7757X744X=END-4177=OPAN PASS-7480 

7480X744X=END-6061=OPAN PASS-  Wait

 

New Opan Vip Prizebond 40000/-

111

111

 

Pechlay draw par 7 sub ko mubarak ho

awr 74 ka akra bhi

40000 bond par vip akra tendola

ke lia member ship jari hai

 

 Sarif TEZ ke sath

Only

TEZ BABA

 0303-2581737